Dr. Ámbédkar Iskola

Amrita Egyesület

2008.10.11. Kategorizálva: Címlap, Történet      Címkézve:

1989

Telepítsd a Flash Playert a lejátszáshoz! A történet tehát még az ántivilágban kezdődik. A Magyar Televízió bemutat egy filmet a Magyarmecskei Általános Iskoláról. Csillogó szemű, barna bőrű cigány gyerekeket mutatnak a képek, akik nagyon nehéz körülmények között élnek és tanulnak. Éppen várják a tanárt, a tanár bejön az osztályba, és köszön:

 • Bonjour, les enfants.
 • Bonjour, monsieur!

Emlékszünk, ugye, abban az időben még csak úgy lehetett nyugati nyelvet tanulni, ha a szülők befizették a gyereket “különangolra”, a többi kisdiáknak maradt az orosz.

Telepítsd a Flash Playert a lejátszáshoz! A Belénessy-Litauszky szerzőpáros mecskei filmje tehát föltette a kérdést: lehetséges-e nálunk az esélyegyenlőség? Ez a kérdés ennek a kötetnek az alapkérdése. Évekkel később az Amrita Egyesület munkája erre a kérdésre egy lehetséges válasz.

A történet látványos sikerekkel folytatódik. A mecskei tantestületet Pozsgay Imre kormánykitüntetésben részesíti. A franciatanárt, Derdák Tibort a szabaddemokraták országos listáján parlamenti képviselővé választják. Magyarmecskére Erdélyből, Kárpátaljáról és Franciaországból érkeznek az új franciatanárok. A mecskei iskolában felavatják az első vízcsapot, majd az angolvécét és a korszerű tantermeket.

Telepítsd a Flash Playert a lejátszáshoz! A mecskei kollégák mégsem elégedettek az eredményeikkel. Ők ugyanis a színfalak mögé is belátnak. Minden ballagás után átélik a csalódást: hiába nyújtjuk a lehető legtöbbet ezeknek a gyerekeknek, a továbbtanulás akkor sem megy, a lányok akkor is férjhez mennek hetedikes-nyolcadikos korukban, a fiúk az első hónapokban kipotyognak a szakmunkásképzőkből, az érettségi pedig elképzelhetetlen távolságokban van.

Telepítsd a Flash Playert a lejátszáshoz! Balatoni Tamásné igazgatónő ekkor beállít egy kollégát, hogy délelőtti rendbe illesztve egyéni felzárkóztatást végezzen azoknak a gyerekeknek a számára, akik tartós olvasási vagy számolási nehézségekkel küszködve folyamatos iskolai sikertelenséget élnek át. Azok a diákok is részesülnek egyéni tehetséggondozásban, akiknél felmerül a lehetőség a sikeres továbbtanulásra. Az iskola jó hírneve lehetővé teszi, hogy ezt a különleges munkát magasan képzett kollégára lehet bízni:

Telepítsd a Flash Playert a lejátszáshoz! Dr. Heindl Péter jogász-tanár örömmel vállalkozik rá. És nemcsak erre. Társadalmi munkában a mecskei öregdiákokkal is foglalkozik, akik megpróbálkoznak a továbbtanulással, de az első lelki, anyagi vagy tanulmányi probléma után föladnák, ha nincs, aki bíztassa őket.

Hamar nyilvánvalóvá válik, hogy az egyéni felkészítést ki kell egészíteni a közösségi szervezőmunkával, különben a továbbtanuló diákok légüres térbe kerülnek. Az iskola elkezd együtt élni a cigány közösséggel. A tanárok kiveszik a részüket falusi klubok, egyesületek szervezésében, személyes barátságokat kötnek cigány szülőkkel, némelyikük még a cigányok nyelvét is megtanulja.

Telepítsd a Flash Playert a lejátszáshoz! A cigányság kultúrája megjelenik a délelőtti oktatás programjában is. Egy idős cigány házaspár a fafaragás és az élő beás népdalok világát hozza be az órákra, egy fiatal “öregdiák” a gitáros-kannás cigány folklór-mozgalom dalait teszi közkinccsé. A biológia órán készülő helyi növény-gyűjtemény darabjain a magyar és a latin név mellett megjelenik a beás cigány nyelvű elnevezés is. A cigány mesék az irodalomtanítás részévé válnak, s beás nyelven is elhangzottak. A beás nyelvtudást az iskolaötösökkel is tudja értékelni énekórán, anyanyelvóránvagy franciaórán is.

Ezek a mecskei megközelítések, módszerek jelentik később az alapját mindannak, ami ma az Amrita Egyesület munkájában, eredményeiben ölt testet:

 • európai szinten versenyképes tudásanyag átadása,
 • az otthonról hozott tudás értékelése,
 • baráti viszony, intenzív kommunikáció a családokkal,
 • nyelvi készségek fejlesztése három nyelven,
 • egyéni felzárkóztatás,
 • egyéni tehetséggondozás,
 • heterogén csoportok, cigány és magyar gyerekek együtt,
 • lelki, tanulmányi és szociális problémák megoldása a továbbtanulás első hónapjaiban.

1992

Telepítsd a Flash Playert a lejátszáshoz! A történet következő fejezete már a rendszerváltás lendületében zajlik. A Mecskén felhalmozódott tapasztalatok egyik kiindulópontját jelentik a cigány oktatásügy legnagyobb vállalkozásának, a Gandhi Gimnázium megszervezésének.

Új csapat - új munkatársak: Bogdán János, Farkis Tímea és Orsós Anna - e pillanatban ők a három cigány származású középiskolai tanár az egész Dunántúlon. Hihetetlen, hogy csak ennyien vannak. S ami még hihetetlenebb: mind a hárman az első szóra ráállnak, hogy a cigány gyermekek érdekében a cigány nemzetiségi gimnázium szervezésében vegyenek részt.

Velük egy időben kerül a pedagógia bűvkörébe Lankó József, “Tiszi”, aki azelőtt is már az alsószentmártoni cigány gyülekezet plébánosaként sokunk kedves barátja. A szocializmus évtizedeiben felnőtt fiatal tantestület számára ismeretlen volt a vallás eszközeinek felhasználása a nevelés folyamatában. Az eredeti közösségeik kontrollja alól kikerülő falusi cigány fiatalok azonban olyan erkölcsi dilemmák elé kerülnek a városi iskolákban, amelyek megoldásában mind a diákok mind szüleik számítanak az Egyház segítségére. A cigány gyerekek számára természetes és ismerős szimbólumrendszer a kereszténység. Az ő vallásosságuk azonban mindenekelőtt attól függ, hogy saját településük gyülekezete, lelkipásztora mennyire vonja be a cigány családokat a hitéletbe. Rend szerint a cigányok és a nem-cigányok közötti társadalmi távolság miatt a keresztelőn és a temetésen kívül mást alig ismernek a vallásból a cigány fiatalok.

A mecskei franciatanárt-képviselőt és jogász-tanár kollégáját ezúttal a Gandhi Gimnázium létrehozói között látjuk viszont: pedagógiai program-készítésben és pénzszerző, szervező munkában. Szintén mecskei kolléga, Békési Andrea a leendő gimnazista cigány gyerekek számára előkészítő klubot szervez.

Lassanként összeáll a tantestület, készen áll az épület, a gyerekek azonban nem jönnek maguktól - őértük el kell menni oda, ahol vannak: a Dunántúl kis falvaiba.Nagy földrajzi területen sok-sok baráti kapcsolatot kell kiépíteni szülőkkel, tanárokkal. A falusi cigány közösség melegét csak akkor hagyja ott a diák a gimnázium kedvéért, ha az otthonihoz hasonlóan szoros, megbízható emberi kapcsolatok épülnek ki a továbbtanulás kapcsán. Ennek legfőbb eszközei a nyári táborok, ahol a leendő továbbtanuló diákok megismerkedhetnek egymással. A levelezős vetélkedők az év közbeni kapcsolattartást szolgálják.

A családok számára is csak akkor van hitele a gimnáziumi meghívásnak, ha a kapcsolatfelvétel nemcsak a leendő gimnazistának szól, hanem szüleit, testvéreit, unokatestvéreit is bevonjuk a folyamatba. Ennek a munkának a varázsa mindenkit magával ragadott kezdetben. Később legtöbbet Dr. Heindl Péter és Békési Andrea jártak együtt a falvakba, és ahogyan azt a Kedves Olvasó biztosan sejti: ásó, kapa, nagyharang?

A Gandhi Gimnáziumban dolgozott egy tanítónő is. Nem protekcióval került a gimnáziumi tanárok közé, hanem mert a tantestület belátta, hogy szaktudása nélkülözhetetlen az itteni munkához. Feladata a gyerekek nyelvi készségeinek fejlesztése volt. Aranka néni (Varga Aranka) alakja csakhamar legendás lett a Gandhi Gimnáziumban: a helyesírás doktora, a szóbeli kifejezőkészség művésze, a lelkek megvigasztalója, s a szigorú következetesség szobra. Arató Ferenc esztétával, aki az irodalom tanára volt ekkoriban, egészen különlegeskommunikáció-fejlesztési programot dolgoztak ki. E programhoz társult a mitológia tantárgy oktatása, melyet Derdák Tibor dolgozott ki.

Látjuk, hogy a Gandhi Gimnáziumban kovácsolódott ki a cigány fiatalok gimnáziumi tanulását garantáló módszertani készlet számos eleme:

 • nagy földrajzi körzetben folyó tehetséggondozás,
 • a tehetséggondozó klub intézménye,
 • az olvasótábori módszertan adaptálása,
 • a vallás szerepe az erkölcsi kihívások kezelésében,
 • nyelvi készségek céltudatos, professzionális fejlesztése,
 • a mitológiai műveltséganyag koncentrált feldolgozása.

1994

1993 és 94 nyarán a Gandhi Gimnázium dolgozói pályázati támogatások segítségével nyári tábort szerveznek azoknak a hetedikes-nyolcadikos cigány fiataloknak, akik tovább szeretnének tanulni, de akik életkoruknál fogva nem jöhetnek a “Gandhiba”. A Gandhi ugyanis hatosztályos gimnázium, előkészítő félévvel, tehát nyolcadikos gyerek oda nem mehet. A család és iskolalátogatások során azonban számos fiatal igényli, hogy ne csak hatodikos testvérével, unokatestvérével történjen kedvező változás, hanem ővele is.

A tábor abban segít a fiataloknak, hogy fölkészüljenek a gimnáziumi tanulmányokra, melyeket valamely pécsi gimnáziumban fognak elkezdeni: a Kodályban, az Apáczaiban, a Leőweyben, a Széchenyiben, vagy a Babitsban. Nehéz dologra vállalkoznak ezek a fiatalok: eljönnek a falusi általános iskolából, ahol ők voltak a legjobbak. Bekerülnek egy városi gimnáziumba, ahol ők lesznek az egyetlen cigány gyerek - ahogyan ők mondják - a sok úri és paraszt gyerek között. A várható nehézségek legyőzésében sokat jelenthet nekik a másik gimnáziumban hasonló helyzetben levő társukkal fönntartott barátság.

Nem véletlen tehát, hogy a 94-es tábor egyesület-alakítással ért véget: a fiatalok igényt tartottak arra, hogy társaságuk később is létezzen. Az egyesület neve beszédes: “Amrita” a halhatatlanság itala a hindu mitológiában. OBK kettős jelentésű rövidítés: egyfelől a pályaorientációs baráti kör rejtezik mögötte, másfelől Orsós, Bogdán és Kalányos, vagyis a leggyakoribb beás cigány nevekből alkotott tréfás cégjelzés.

Jellegzetes self-help (önsegítő) egyesület jött létre tehát 1994 augusztus 30-án Pécsett. Az idősebb diákok kezdettől fogva kötelességüknek érezték, hogy egyengessék fiatalabb társaik útját a városi diákéletben. A fiatalabbak pedig azt várják, hogy mikor jönnek a náluk is fiatalabbak, akik már az ő példájukon okulhatnak.

A létrejött Amrita OBK egyesület pedagógiai filozófiája, metodikája jelentősen eltér a nemzetiségi iskolák célrendszerétől: a szegregáció momentuma elhalványul, míg a társadalmi integrációé fölerősödik. Az amritás diákoknak négy évig egy nem-cigány környezetben kell majd helytállni, míg például a gandhis diák hat évig homogén cigány környezetben marad.

1995

A történet ezen a ponton tragikus fordulatot vesz. A Gandhi Gimnázium létrehozóinak kezdeti összhangja megbomlik, a tanárok jelentős része távozni kényszerül az intézményből.

A megkezdett ügy azonban együtt tartja a kipróbált gárdát. A Soros Alapítvány, és személy szerint Horn Gábor segítségével megteremtődnek a munka feltételei. A legfőbb ilyen feltétel, hogy az amritás diákok és rajtuk kívül még sok cigány középiskolás kiszámítható ösztöndíjakhoz jut. A Soros Alapítvány tanár-diák közös ösztöndíjrendszerének kidolgozásában az 1992-ben megismert Arató Ferenc és Derdák Tibor nyújt szakmai segítséget a Soros Alapítványnak. A kidolgozott ösztöndíjrendszer újdonsága, hogy a középiskolás diák nincs magára hagyva. Az ösztöndíjpályázatban a diák megjelöli kedvenc tanárját, aki szerény díjazás fejében “garanciát” vállal azért, hogy a legváratlanabb tanulmányi, lelki vagy szociális nehézségen is átlendíti a patronált diákot.

Létrejön az Amrita OBK Egyesület irodája, rendszeressé válnak a klubrendezvények, beindul a városi gimnáziumokban tanuló cigány diákok korrepetálása. Keczer Zoltán matematika szakos tanár ötlete alapján elindul a Csodalámpa roma diáklap. Ez biztosítja a kapcsolattartást a sokfelé tanuló diákok között. A pécsi cigány gimnazisták önálló rendezvényekkel hívják föl magukra a figyelmet a város tarka diákéletén belül. A rendezvények legfőbb célja a sikeres integráció.

1996

Az Amrita Egyesület számos olyan tevékenységbe kezd, amely túlmutat saját keretein. Ezért munkája kiegészítésére létrehozza a Galilei Alapítványt, amely az amritás diákokkal kapcsolatban állótanárok pezsgőszellemi műhelye.

Német és magyarországi katolikus gyülekezetek segítségével létrejön a Collegium Martineum középiskolai cigány tehetséggondozó kollégium Mánfán. A történelmi pillanatban, amikor Lothar Weiss witteni és Lankó József alsószentmártoni plébánosok ebben az ügyben felkeresték Bors László komlói plébánost, e sorok írója is jelen lehetett. Nem akartam hinni a szememnek. Lothar és Lankó atyák felvázolták a tervet, hogy a kevéssé kihasznált mánfai plébániaépületben a falu közepén ősztől cigány gyerekek laknának. Bors atya elgondolkozott. A cigány fiatalok kérdését az élet föltette, az egyháznak erre válaszolnia kell - mondotta. Hogy mit szólnak majd erre a helyi hívek, az az ő dolga, mert ő itt a lelkipásztor. S minden további teketória nélkül átnyújtotta a mánfai plébániaépület kulcsát. Így 1996 szeptemberétől a legnehezebb helyzetben lévő fiataloknak is nyugodtan ajánlhatjuk, hogy válasszák a nekik megfelelő pécsi, komlói gimnáziumot.

A katolikus Caritas, a Munkaügyi Központ és az Autonómia Alapítvány segítségével munkanélküli cigány fiatalok képzése indul el. A fiatalok egyházi szociális gondozói képesítésre tesznek szert.

1997

A Belga király a Soros Alapítvánnyal együttműködve pályázatot hirdet a különböző etnikai közösségek egymás közötti kapcsolatának javításáért. Ez a kiírás új színfolt volt a pályázatok világában, mivel a kelet-európai pályáztatók általában azt ösztönzik, hogy az egyes etnikai csoportok saját körükön belül ápolják saját hagyományaikat. Az interkulturális párbeszéd, a saját csoportból való kitekintés azonban gyakran fontosabb ennél. Ezért lehetett például óriási sikere a pécsi diákság körében az Amrita OBK Egyesület cigány filmklubjának. Sok száz cigány és nem-cigány fiatal tekintette meg a cigányság legkeményebb problémáit tárgyaló dokumentumfilmeket és művészi filmalkotásokat, s vett részt az élénk vitákon. A közönségszervezők az amritás diákok voltak: a saját osztálytársaikat hozták el a saját filmklubukra. Ekkor már Pécs szinte minden gimnáziumában tanul amritás cigány gyerek. Úgy látszik, hogy az ő hatásuk az egész városban megnyilvánul.

Az Eszter program munkatársai között megjelennek azok a felnőtt fiatalok, akik elvégezték az egyházi szociális gondozói tanfolyamot. Ki úgy, hogy a saját plébániájáról tartja velünk a kapcsolatot, ki úgy, hogy nálunk akar dolgozni. Kemény feltételt szabunk: az dolgozhat nálunk, aki elkezdi a dolgozók gimnáziumát. Orsós János Hidasról, Harkányi Zsuzsa és Orsós Sándor Pécsről, Orsós Nándor Besencéből ráállnak az alkura. Kalányos Imre Gordisáról már túl van az érettségin: ő az egyetemi előkészítőre jár, szociális munkás szeretne lenni.

Az Országos Foglalkoztatási Alappal együttműködve elindítjuk második munkanélküli-átképző programunkat. A jelentkező falusi cigány fiatalok szociális gondozói képesítést szereznek, emellett azonban kifejezett cél, hogy a résztvevők le is érettségizzenek. Az eddigi tapasztalataink ugyanis arról győztek meg bennünket, hogy érettségi nélkül csak ideig-óráig segít a szociális gondozói papír az állás megtartásában.

Az eddigiekben követett módszertani elvek közül tehát mindinkább megerősödik az iskola világa és a iskolán kívüli világ közötti átjárás megteremtése. A cigányság mai problémáira a pedagógia a csak akkor tud felelni, ha érdemi kommunikációt tart fönn az iskolán kívüli diákélettel, a kortárscsoporttal, a cigány családdal, a leendő munkaadókkal, az egyházzal és még ki tudja hány féle partnerrel.

1998

A KOMA (a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány) felfigyel az Eszter Program tevékenységére. Felkérésére tanár-továbbképzési programokat indítunk a helyi tanterveiket készítő általános iskolák számára. Az iskolákban óriási az érdeklődés a cigány gyerekek igényeinek megfelelő korszerű pedagógiai megközelítések iránt. Kétszáz pedagógus végzi el tanfolyamunkat, s közülük sokan önálló tantervfejlesztésbe is kezdenek, mivel kész anyagok alig állnak rendelkezésre. Munkatársaink is kiveszik a részüket a hiányzó oktatási anyagok elkészítésében: segítségükkel készül el az Osiris Kiadó gondozásában Sir Angus Fraser: A cigányok című történelemkönyve, a Medicina Könyvkiadó gondozásában Tenigl-Takács László: India története című tankönyve, Fleck Gábor Orsós János és Virág Tünde beás cigány nyelvű mesefilmje, Derdák Tibor és Varga Aranka tanulmányai a cigány gyermekek nyelvi fejlesztéséről.

Vannak olyan iskolák is, ahol elzárkóznak az önálló fejlesztéstől, s a régi módszerekkel akarnak tovább dolgozni. Ezt ma már gyakran maguk a cigány közösségek nehezményezik, hiszen az új demokratikus viszonyok új pedagógiát igényelnek. Az igények fejlődése ilyen esetben vitákhoz is vezethet. Az Amrita OBK szakértői ilyen esetben is vállalkoznak az érdekek egyeztetésére, a jogvédelemre.

Hidason például régi panasz, hogy a cigány fiatalok közül hogy, hogy nem, senki nem tanul tovább, senkinek nincs érettségije. Az Amrita egyesület programjaiba bekapcsolódva azonban egy év leforgása alatt hat fiatal is elkezdi gimnáziumi tanulmányait. Az érintett családok érdeklődni kezdenek az iskola készülő pedagógiai programja iránt. Az iskola azonban nincsen hozzászokva a szülőkkel való érdekegyeztetéshez, javaslataikat nem veszi figyelembe. A szülők sérelmesnek érzik, hogy a pedagógiai program így fogalmazzon: a cigány felzárkóztató programban résztvevő tanulók (?) kötelező felzárkóztatáson vesznek részt (?), amíg társaik németórán vannak. Az Amrita OBK segítségét igénybe véve Vég Katalin szakértői véleménye alapján megszületik a mindenki számára megfelelő megoldás: a cigány etnikai programban résztvevő gyerekek is tanulhatják a német nyelvet akár első osztálytól fogva.

Ebben az évben Miniszterelnöki Hivatal, s személy szerint Tabajdi Csaba segítségével végleges épülethez jut a program Pécs szívében. A vidéki szülők, diákok könnyen megtalálhatják a Kászá Nasztră-t, (a mi házunkat), amely a vasútállomás és a buszpályaudvar közelében van.

Link: Amrita Egyesület

Nincs komment:

Kommentküldő:

A név meg fog jelenni, az e-mail nem fog megjelenni, a honlap meg fog jelenni, az összeadás a spamvédelmet szolgálja.

OM-szám

201035 (Ha szeretnéd a Gimnáziumunkat az Oktatási Minisztérium különböző oldalain megkeresni, akkor szükséged lesz erre az azonosító számra.)

Iskolánk 1. rész

Iskolánk (1. rész)
Iskolánk Dr. Ámbédkar indiai történelmi személyről kapta a nevét. Ámbédkar kaszton kívüli pária családban, legkisebb fiúként látta meg a világot. Egy gazdag mahárádzsa ösztöndíja segítségével New Yorkban és Londonban szerzett tudományos fokozatokat, majd visszatért hazájába. Ügyvéd, polgárjogi harcos, majd miniszter lett belőle. A kasztrendszer elnyomásában élő érinthetetlen tömegek helyzetében döntő fordulatot ért el. Úgy látjuk, hogy a romák számára ez igazán időszerű üzenet az őshazából.

Iskolánk 2. rész

Iskolánk (2. rész)
Iskolánk olyan észak-magyarországi közösségeket szolgál ki, ahol az érettségizettek aránya jelenleg 1% alatt van. A sajókazai, laki, alsóvadászi, homrogdi cigánytelepeken több ezer ember él, akiket a középfokú közoktatás nem ér el. Hiszünk abban, hogy megfelelő pedagógiai munkával más hazai lakosságcsoportokhoz hasonlóan itt is érettségit és versenyképes szakmát lehet adni a diákok kezébe. Fiatalokat és felnőtteket (nappalin és estin) együttesen tanítunk mert ha egy családból többen is tanulnak, nagyobb az esély a sikerre.

Iskolánk 3. rész

Iskolánk (3. rész)
Iskolánk személyiség-központú reformpedagógiai eljárásokat, informatikát, angol nyelvet és modern tudományt kínál. Ehhez igénybe vesszük a magyar társadalmi környezet parlagon heverő erőforrásait. Szunnyadó energiákat aktivizálunk azért, hogy hazánk legszegényebb közösségeiben is magas színvonalú középiskolai kínálat jelenjen meg.

Iskolánk 4. rész

Iskolánk (4. rész)
Iskolánk feladata a szűkös létből kivezető utakra rámutatni, és a külvilág felől érkező ingereket „élvezhetővé” tenni. Már az iskola megalapítása előtt éveken keresztül tudatosan személyes kapcsolatokat építettünk a mi diákjaink és más iskolák diákjai között. Feladatunk a diákok és családjaik részére a kedvezőbb helyzetű társadalmi rétegek életmód-mintáinak közvetítése. Különösen égető ennek szüksége az egészségmagatartás területén, hiszen nem azért tanulunk éveket, hogy utána korán meghaljunk, mint a falusi szegény emberek.

Iskolánk 5. rész

Iskolánk (5. rész)
Iskolánk szegregált környezetben jön létre, mégis a társadalmi integráció útját járja. Magas szintű oktatási szolgáltatást hozunk létre abban a közegben, amely teljesen ellátatlan. A hiányt keresletként értelmezzük, és kielégítjük. Az így létrejött szolgáltatás természetesen a nem cigány környezetre is vonzerőt gyakorol, s értékes kapcsolatok épülnek a szegregált közösségek körül. Hiszünk abban, hogy azokból a falvakból, amelyek ma fekete lyukak az ország térképén, fényes csillag válhat.

Iskolánk 6. rész

Iskolánk (6. rész)
Iskolánk a cigánysághoz köthető életmódmintákat értékesként mutatja fel. Az életformát váltó alsóvadásziak, sajókazaiak, lakiak, homrogdiak még legalább egy-két emberöltőn keresztül sok unokatestvérrel, hatalmas rokonsággal fognak rendelkezni. Ez természetesen érték, de a megítélése sajnos korántsem egyértelmű a megye közvéleményében. Az iskola nemzetiségi pedagógiai feladatai közé tartozik hogy a diákjainknak legyenek megalapozott érveik saját életmódjuk vállalásához.

Iskolánk 7. rész

Iskolánk (7. rész)
Iskolánk kínálatának lényege az érettségi. Szakképzést azoknak nyújtunk, akik érettségivel együtt akarnak szakmát szerezni. Még az általános iskolából lemorzsolódott jelentkezőkkel is tisztázzuk: a cél nem pusztán a nyolc osztály - a tanulás nálunk a társadalmi helyzet megváltoztatását célozza.

Az összes rész egyben

Iskolánk

 • Példa egy toleráns szellemű iskolára: [...] Mostani rendhagyó bejegyzésünk vendégszerzője, Derdák Tibor szociológus, a dr. Ámbédkár Iskola igazgatója rövid írásában bemutat
 • Dakota Viktoria: Hiába keresem az adószámot, nincs benne a NAV érvényes civil adatbázisában. Elírták? Dzsaj Bhím Közösségnek, az adószámunk: 18292909
 • Orsós Zoltán: Ott voltam, és nagyon jól sikerült! Sok sikert a továbbiakban
 • Orsós Zoltán: Gratulálok!
 • Puzsár József: Kedves Tibor! Egyik ismerősömtől, Komlós Krisztinától hallottam az Önök iskolájáról. Szeretnék Pécsett gyökeret ereszteni Győr ut

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Igazgató:
  Derdák Tibor
  derdak@ambedkar.hu

  Cím:
  3720 Sajókaza, Rákóczi F. u. 29.

  Székhely:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon/Fax:
  (06) 48-788-700

  A fenntartó bankszámlaszáma:
  Raiffeisen Bank,
  12001008-00156776-00100009,
  Dzsaj Bhím Közösség.

  Manumissio inter amicos ösztöndíj alap:
  https://www.5barat.com/

  Számlavezető pénzintézet neve:
  Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt.

  Számlatulajdonos:
  Dr. Ámbédkar ifjúsági Egyesület,
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.
  3720 Sajókaza, Sólyom telep 7-9.

  Pénzforgalmi jelzőszám:
  16200106-11616685

  Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN):
  HU56 1620 0106 1161 6685 0000 0000

Mottó

Tisztánlátás, helyes döntés, megfelelő megszólalás, jó magaviselet, tisztes megélhetés, erős edzés, fegyelmezett figyelem, mélységes mély elmélyedés. (Buddha)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Gyöngyi nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

 • Orsós Zoltán (9)
 • Fürjesné Zsóka (7)
 • Lázi István János Benő (6)
 • Boda Péter Cino Rrom (6)
 • suzi (4)
 • Beri Amália (4)
 • Derdák Tibor (3)
 • Peti CINO PIKO ROM (3)
 • Zsóka (3)
 • kótai richárd (3)

Látogatóink

Részletek

 • Online: 0
 • Mai látogatók: 0
 • Mai oldal-megtekintések: 0
 • Összes látogató: 154752
 • Összes oldal-megtekintés: 1974614
 • Alexa nemzetközi helyezés: 0

Aktuális grafikonok